Beïnvloedingswapens

English below

Inhoud
Robert Cialdini, een hoogleraar psychologie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar marketing en communicatietechnieken die verkopers gebruiken om gedrag van mensen te beïnvloeden. Dit zijn universele technieken die werken op een diep onbewust niveau. Sommige mensen hebben hier een natuurlijke aanleg voor, zij zijn meester in het manipuleren.
Er zal specifieke aandacht worden besteed aan De Tafel van Tien, een onderzoek van Ellen Giebels en Siegrid Noelander in opdracht van de Nederlandse en Belgische politie over effectieve beïnvloeding tijdens onderhandelingen. Het gaat om de tien begrippen: sympathie, zelfbeeld, schaarste, autoriteit, herhaling, intimidatie, gelijksoortigheid, wederkerigheid, consistentie, rationaliteit

Cursusdoelen
Het bewust worden van manipulatietechnieken zodat cursisten deze kunnen herkennen en zich beter tegen kunnen beschermen als deze technieken gebruikt worden door politie, of anderen

Werkvormen
•De workshop begint met een visuele presentatie om de 10 manipulatietechnieken uit te leggen, met voorbeelden uit kunst en films gecombineerd met groepsvragen om te onderzoeken of de manipulatietechnieken door iedereen begrepen worden
•Daarna begeleid ik rollenspellen waarin sommige deelnemers politieagent spelen en anderen de rol van sekswerker op zich nemen. Degenen die niet deelnemen aan het rollenspel worden geïnstrueerd om de verschillende manipulatietechnieken te herkennen die door de acteurs worden gebruikt
•We sluiten af met een kringgesprek waarin deelnemers tijd hebben om te reageren op het rollenspel, hun gevoelens te uiten en hun ervaringen te delen en elkaar advies te geven over hoe om te gaan met politiegeweld

Referenties
Over deze workshop en wat er gebeurde tijdens de rollenspellen: https://www.oneworld.nl/achtergrond/ik-ben-geen-prostituee-ik-ben-sekswerker/

De NSWP noemt mijn workshop op de website “especially memorable”. Ik voel mij best een beetje trots nu: http://www.nswp.org/news/legalife-ukraine-and-tais-plus-participate-global-meeting-amsterdam

Contents
Robert Cialdini, a psychology professor has done extensive research on marketing and communication techniques that salespeople use to influence people’s behavior. These are universal techniques that work on a deep unconscious level. Some people have a natural feeling for this, they are masters of manipulation. Specific attention will be paid to The table of 10, a research by Ellen Giebels and Siegrid Noelander commissioned by the Dutch and Belgian police about effective influence during negotiations. These are based on the 10 concepts: sympathy, self-image, scarcity, authority, repetition, intimidation, similarity, reciprocity, consistency, rationality

Goal
Becoming aware of manipulation techniques so that participants can recognize them and better protect themselves against manipulation when these techniques are used by police, or others

Working methods
•The workshop starts with a visual presentation to explain the 10 manipulation techniques, with examples from art and movies combined with group questions to examine whether the manipulation techniques are understood by all
•After that I will guide role-plays in which some participants play cops and others take on the role of sex worker. Those who do not participate in the role play are instructed to recognize the various manipulation techniques used by the actors
•We will close with a circle discussion where participants have time to respond to the role play, express their feelings and share their experiences and giving each other advice how to deal with police brutality

Reference
About this workshop and what happened during the role plays:   https://www.oneworld.nl/achtergrond/ik-ben-geen-prostituee-ik-ben-sekswerker/
The NSWP wrote that my workshop was “especially memorable”. I feel a little proud now: http://www.nswp.org/news/legalife-ukraine-and-tais-plus-participate-global-meeting-amsterdam